Subsidiereglement jeugdwerk Tielt

Het reglement voor de erkenning en subsidiëring van jeugdbewegingen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 juni 2019.

(besluitenlijst gemeenteraad Tielt 6 juni 2019 punt g18)

Met het nieuwe subsidiereglement (van toepassing vanaf september 2019) wordt de focus opnieuw op het traditionele jeugdwerk gelegd dat voldoet aan de hedendaagse noden. Verder wordt rekening gehouden met sociale acties en het milieu.

Aanpassingen

Artikel 2.2

plaatselijk particulier jeugdwerk: 
[…] In dit reglement wordt de erkenning en betoelaging beoogd van het ‘traditionele jeugdwerk’. Sociaal-cultureel werk waarbij de werking hoofdzakelijk uit culturele, technische, muzische, sportieve, religieuze of kunst aangelegenheden en activiteiten (niet limitatief) bestaat, kunnen in de desbetreffende sectoren terecht (ook hun jongerenwerkingen) en worden niet onder deze noemer van plaatselijk particulier jeugdwerk gecatalogeerd. […]

Artikel 5
Een nieuwe jeugdvereniging die erkend wenst te worden, kan dit op volgende manier: de vereniging dient na een volledig werkingsjaar een erkenningsformulier in waaruit blijkt dat ze voldoen aan alle voorwaarden zoals bepaald in artikel 6. Vooraleer de stedelijke jeugdraad het college adviseert over de erkenning, stelt de jeugdvereniging haar werking voor op de algemene vergadering. Dit gebeurt op initiatief van de jeugdvereniging.

Artikel 6
Om erkend te worden en te blijven, moeten de plaatselijke jeugdverenigingen aan volgende voorwaarden voldoen:

1. aan plaatselijk particulier jeugdwerk (cfr. ‘begrippen’ artikel 2) doen met en/of voor kinderen beneden de 30 jaar;[…]

8. nadere inlichtingen en controle toestaan over het erkenningsformulier. De jeugddienst kan een financieel verslag, ledenlijsten etc. opvragen. Het verstrekken van deze inlichtingen kan geweigerd worden, met als gevolg dat de vereniging niet erkend of gesubsidieerd kan worden.[…]

10. in Tielt jaarlijks minstens 4 activiteiten organiseren voor de eigen leden of voor een ruim publiek. Behalve voor weekends en kampen dienen

– minstens 75 % van de activiteiten in Tielt plaats te vinden. […]
of minstens 60% van de activiteiten in Tielt plaats te vinden en toont de vereniging aan dat ze effectief een Tieltse vereniging zijn met maatschappelijke zetel in en werking gericht op Tielt, maar met regionale uitstraling.

Volgende zaken werden toegevoegd aan artikel 6.

3. de hoofdverantwoordelijke is minstens 18 jaar oud;

4. een zichtrekening hebben op naam van de vereniging;

5. de vereniging heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor de leiding en leden, deelnemers of bezoekers;

Puntenregeling

1. basissubsidie

Er wordt aan elke vereniging een basissubsidie van 100 euro toegekend.

2. Activiteiten en ledenaantal

Het is belangrijk om een attest van de verzekering met het aantal verzekerde leden bijgevoegd of een ledenlijst (naam, adres, telnr en geboortedatum) én attest verzekering zonder aantal personen bij het erkenningsformulier te voegen.

Het ledenaantal wordt vermenigvuldigd met:

de vereniging organiseert hoofdzakelijk (=+50%) halve dagactiviteiten (= minder dan 6u)1
de vereniging organiseert hoofdzakelijk (=+50%) volledige dagactiviteiten (= meer dan 6 uur effectieve activiteit voor de leden)2
bij uitzondering, wanneer de vereniging ongeveer evenveel volle als halve dagactiviteiten organiseert, het is aan de vereniging om deze uitgebreid aan te tonen, anders komen ze in de categorie halve dagactiviteiten terecht.1,5

En daarna vermenigvuldigd met:

Vereniging met hoofdzakelijk wekelijks werking60
Vereniging met hoofdzakelijk 2wekelijks werking30
Vereniging met hoofdzakelijk maandelijks werking15
Vereniging met hoofdzakelijk sporadisch werking5

3. Activiteiten ruim publiek

Onder de term ‘activiteiten ruim publiek’ categoriseren we activiteiten die door de vereniging ingericht worden met de bedoeling een ruim publiek te bereiken. Deze activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Tielt. Voorbeelden zijn theater- of filmvoorstelling, dansinstuif, barbecue, enz … én die toegankelijk zijn voor leden en niet-leden. De vereniging moet de effectieve hoofdorganisator zijn.(bewijsstuk bijvoegen)

Er wordt een forfait van 200 punten per activiteit toegekend.

4. Weekends en kampen

Het gaat hier om een zelf ingerichte jeugd- of jongerenkamp en/of -weekends. Indien men aansluit bij een groter organisatieverband (vb. gewestelijk kamp, nationale organisatie enz.) moet de vereniging aantonen dat dit enkel om praktisch organisatorische redenen gebeurt en de eigen leden (minimum 12) over een eigen kampprogramma beschikken. Per kamp of weekend worden de punten apart gerekend (cfr aantal deelnemers).

het aantal effecieve deelnemers (leden!) x het aantal dagen (= einddatum -vertrekdatum) X factor 5

Bewijsstuk: ledenlijst effectief deelgenomen leden per kamp

5. Bijzondere bepalingen

Voor enkele welbepaalde situaties kunnen extra punten bekomen worden:

Bijzonder doelpubiek

Er zijn twee mogelijkheden waarbij er keuze dient gemaakt te worden. Er is geen combinatie mogelijk!

1. Ledenwerving
Voor jeugdverenigingen die kunnen aantonen dat zij zich specifiek richten tot een maatschappelijk kwetsbaar doelpubliek. Hiervoor voegen zij een gemotiveerd schrijven bij het subsidiedossier en worden zij, desgevallend en na advies van de jeugdraad, als dusdanig erkent door het schepencollege. Deze erkenning moet jaarlijks opnieuw aangevraagd en geëvalueerd worden. (zie artikel 8)
Punten worden vermenigvuldigd met factor 1,2 met een maximum van 1200 punten extra.

2. Speciale regelingen ivm maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren
Voor jeugdverenigingen die kunnen aantonen dat zij voor leden die maatschappelijk kwetsbaar zijn speciale regelingen treffen, krijgen zij per regeling extra punten. Voobeelden hiervan zijn: afbetalingsplan inschrijvingsgeld kampen; mogelijkheid tot tweedehands uniformen; doktersattesten; toegankelijkheid andersvaliden, etc.
Per speciale regeling 100 punten, met een maximum van 1000 extra punten.

Milieu en solidariteit

Het organiseren van acties met het maatschappelijk belang indachtig wordt gestimuleerd. Indien acties georganiseerd worden met het oog

1. op de winst te geven aan goede doelen die goedgekeurd werden door de Koning Boudewijnstichting

of 2. het plaatselijk belang behartigen;

worden een aantal punten toegekend per actie indien hierbij minstens 10 leden aan deelnamen; en het eigenbelang niet primeerde tijdens de actie.
Een bewijsstuk dient toegevoegd te worden in bijlage.
Per actie 100 punten, met een maximum van 1000 extra punten.

6. Varia

Website
Jeugdverenigingen die over een website beschikken kunnen hiervoor 400 punten toegekend worden. De punten kunnen alleen worden toegekend als de website echt up-to-date is en dient de komende activiteiten aan te kondigen, voldoende contactgegevens te vermelden en een rubriek over de voorbije activiteiten met verslagen of foto’s bevatten. 1 jaarlijkse update is niet voldoende.

tijdschrift
Jeugdverenigingen die over een eigen tijdschrift beschikken worden per nummer 100 punten toegekend; een tijdschrift bestaat uit minimaal 10 pagina’s. Op het erkenningsdossier moet het jaargang vermeld worden en er moet van elke editie een exemplaar bezorgd worden aan de jeugddienst.

Vertegenwoordiging
Deelname aan de jeugdraad via de algemene vergadering of een werkgroep worden beloond. 200 punten per vertegenwoordiging