Adviezen

werkingsjaar 2021 – 2022

Vraag tot advies omtrent locatie regenboogzebrapad op gewestweg

#04 – Het stadsbestuur vraagt aan de jeugdraad advies omtrent het toekennen van de locatie voor de aanleg van een regenboogzebrapad door Agentschap Wegen en Verkeer.

Oproep om geen speelruimte verloren te laten gaan in Europawijk

#03 – Op de gemeenteraad van 6 januari zou de verkoop van een perceel met groene speelruimte besproken worden. De jeugdraad uit haar bezorgdheid over de mogelijke inperking van dit noodzakelijk stuk groen.

Op 5 januari kwam het bericht dat het agendapunt zou verdaagd worden en dat een gesprek met wijkcomité en jeugdraad zou opgestart worden.

Op 16 februari was er een overleg met schepen van jeugd, op 18 februari werd dit besproken op de algemene vergadering.

advies na evaluatie uitleendienst

#02 – Door de jeugdraad werd een interne evaluatie omtrent het gebruik van de uitleendienst van de stadsdiensten. De werkpunten worden overgemaakt aan het stadsbestuur.

Vraag naar advies omtrent wijziging van 100-dagen in 50-dagen

#01 – Op vraag van het stadsbestuur, geeft het dagelijks bestuur na afstemming met enkele betrokkenen een advies omtrent de vraag van de scholengroep om 100-dagen te vervangen door 50-dagen in het laatste schooljaar van de laatstejaarsleerlingen.

werkingsjaar 2020 – 2021

Feedback bij huidige plannen nieuwe jeugdlokalen Kanegem

#04 – Op vraag van het stadsbestuur, werpt het dagelijks bestuur samen met de betrokken jeugdverenigingen Chiro en KLJ een blik op de huidige plannen voor de nieuwe jeugdlokalen in Kanegem.

Advies werd voorgelegd op algemene vergadering van 16 april.

Goedkeuring aanvragen werkings- en vormingssubsidies

#03 – De algemene vergadering geeft een gunstig advies voor het voorstel toegekende werkings- en vormingssubsidies voor het jeugdwerk.

Meer mogelijke studielocaties voorzien

#02 – Er is vandaag, mede door corona, nog meer nood aan mogelijke studielocaties in Tielt.

Via een duidelijk afsprakenkader moeten er meer locaties kunnen toegevoegd worden aan de bestaande.

Verdeling coronasteun Noodfonds Vlaanderen

#01 – Samen met de leden van de algemene vergadering werd een voorstel tot verdeling van het noodfonds vanuit Vlaanderen bekeken.

Goedgekeurd op 1/04/2021 – GR

werkingsjaar 2019 – 2020

Nieuw reglement uitleendienst Stad Tielt

#09 – Advies op vraag naar aanleiding van opmaak nieuw reglement gebruik uitleendienst Stad Tielt.

De jeugdraad vraagt aandacht voor de beperkte openingsuren van de uitleendienst en een inventaris en vernieuwing van het kampmateriaal.

Voldoende en veilig kampmateriaal tijdens de zomerkampen

#08 – Na de goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad dat de zomerkampen mogen plaatsvinden, willen we de jeugdverenigingen extra ondersteunen in de aankoop van extra veilig materiaal.

Goedgekeurd op 8/07 – CBS/2020/2126

Overkoepelende mobiliteitsstudie

#07 – Met een overkoepelde mobiliteitsstudie kan een visie opgemaakt worden én in kaart gebracht worden waar de werkpunten zitten.

Eerder vroeg de jeugdraad naar een mobiliteitsstudie voor Watewy.

Groene Trage Wegen in Tielt

#06 – Er is in Tielt nood aan één groen netwerk van Trage Wegen zodat de burger op een veilige manier kan meanderen doorheen de stad.

Er wordt gevraagd naar de visie.

Collegepact voor de toekomstige inrichting van de stadskern

#05 – Het Burgerinitiatief Tielt stelt een Collegepact op om belangrijke aandachtspunten op de kaart te zetten.

Inzage strategisch meerjarenplan 2020 – 2025

#04 – Het dagelijks bestuur moedigt de keuze van het stadsbestuur aan om meer en sneller te kiezen voor participatie. Met dat in het achterhoofd vragen we dan ook om het strategisch meerjarenplan, dat ter
goedkeuring van de gemeenteraad in december ligt, uitgebreid uit de doeken te doen.

Op algemene vergadering van 13 december deed schepen Pascale het plan uit de doeken.

Nood aan degelijke jeugdlokalen in Kanegem

#03 – De nood aan nieuwe, degelijke én toekomstgerichte jeugdlokalen in de deelgemeente Kanegem wordt aangekaart bij het stadsbestuur in het kader van de meerjarenplanning.

Sterke adviesraden voor een sterke stad

#02 – Op initiatief van de stedelijke jeugdraad werden de verschillende adviesraden van de stad samengebracht voor een babbel. Een gezamenlijke vragenpakket naar het stadsbestuur werd opgesteld.

Gebruikersovereenkomst De Kommel

#01 – Op vraag van de jeugdraad werd de nieuwe gebruikersovereenkomst voor De Kommel voorgelegd aan de algemene vergadering. De feedback werd verzameld, besproken en overgemaakt aan het stadsbestuur.

werkingsjaar 2018-2019

Samen met de gemeenteraad naar een sterk jeugdbeleid voor Tielt

Een open brief aan de verkozenen in de gemeenteraad van Tielt.

Een hedendaags subsidiereglement voor de jeugdbewegingen van Tielt

#06 – In 2018 werkte het dagelijks bestuur een hedendaags subsidiereglement uit voor het jeugdwerk.

Een verkeersveilige omgeving voor Watewy Tielt

#05 – De omgeving van het recreatiedomein Watewy in Tielt is niet meer veilig om er wekelijks met kinderen en jongeren te verzamelen.

Oproep naar meer AED-toestellen in Tielt en deelgemeenten

#04 – Oproep van de jeugdraad op de algemene vergadering van 15 februari.

De Kommel als nieuwe naam voor de jeugdlokalen in Tielt

#03 – Op de algemene vergadering van 15 februari kwam het voorstel ter sprake.

Participatie en inspraak jeugd zijn de sleutelwoorden in een goed lokaal beleid

Jeugdraad Tielt geeft graag dit advies van de Vlaamse Jeugdraad mee aan de nieuwe beleidsmakers