Een hedendaags subsidiereglement voor de jeugdbewegingen van Tielt

Tijdens het schooljaar 2017-2019 diende de Jeugdraad een eerste maal een voorstel in met betrekking tot het vernieuwde subsidiereglement Plaatselijk Particulier Jeugdwerk. Dit na een grondige bespreking op het Dagelijks Bestuur en goedkeuring in de Algemene Vergadering.

Dit voorstel kwam ook ter sprake op het toenmalige schepencollege, alwaar een extra vraag rees rond Artikel 17. Door omstandigheden buiten onze wil om kwam deze extra vraag echter pas eind september 2018 ter onzer ore.

Artikel 17

Indien de Jeugdvereniging niet beschikt over een lokaal dat ter beschikking gesteld wordt door het stadsbestuur Tielt, bestaat de mogelijkheid om de huur op jaarbasis terug te vorderen van het subsidiebudget. Hiervoor dient een kopie van het huurcontract toegevoegd te worden aan het subsidiedossier als bijlage. Het gehuurde lokaal dient in verhouding te staan met de werking / grootte van de vereniging. De huur op jaarbasis wordt vermenigvuldigd met een factor 1,2 om tegemoet te komen aan de kosten voor elektriciteit, gas en water, indien niet inbegrepen in de huurprijs. Het maximumbedrag dat teruggevorderd kan worden wordt geplafonneerd op 1.200 euro op jaarbasis per vereniging en 15% van het totale subsidiebedrag voor alle verenigingen samen. Indien deze 15% bereikt zou worden, wordt dit verhoudingsgewijs onder de aanvragende verenigingen verdeeld.

Artikel 17 in voorstel subsidiereglement

Artikel 2.2

plaatselijk particulier jeugdwerk:
[…] In dit reglement wordt de erkenning en betoelaging beoogd van het ‘traditionele jeugdwerk’. Sociaal-cultureel werk waarbij de werking hoofdzakelijk uit culturele, technische, muzische, sportieve, religieuze of kunst aangelegenheden en activiteiten (niet limitatief) bestaat, kunnen in de desbetreffende sectoren terecht (ook hun jongerenwerkingen) en worden niet onder deze noemer van plaatselijk particulier jeugdwerk gecatalogeerd. […]

Artikel 2.2 in voorstel subsidiereglement

Ondertussen werden de verenigingen die het meest impact ondervinden van de wijzigingen in het reglement (Heelal vzw, Pro Musica en KAJ Tielt) uitgenodigd voor een gesprek.

Heelal vzw ging hierop in; zij begrepen het verhaal en stemden ermee in.
Volgens het voorstel van het subsidiereglement wordt Pro Musica niet meer beschouwd onder de noemer plaatselijk particulier jeugdwerk. Voor KAJ Tielt wijzigt het subsidiebedrag significant aangezien er wijzigingen aangebracht werden inzake huurtoelagen. 

In aanwezigheid van de Schepen van Jeugd werd op de Algemene Vergadering van 15/02/2019 een formele stemming gehouden rond het vernieuwde subsidiereglement. De aanwezige leden van Algemene Vergadering schaarden zich unaniem achter het voorstel. 

Met dit schrijven hoopt de Jeugdraad het proces rond dit subsidiereglement terug op gang te brengen, zodat het vernieuwde reglement per 1 september 2019 toegepast kan worden.

Wachtend op feedback van college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad.

Lees het volledige advies

05 – advies hedendaags subsidiereglement

05 – advies bijlage voorstel subsidiereglement

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *