Handvest 2018-2024

In dit handvest waart geen spook door Europa noch worden Olympische regels neergepend, maar probeert de jeugdraad van Tielt op een beknopte manier enkele Tieltse werkpunten aan te stippen. Het handvest zal de komende legislatuur gebruikt worden als leidraad voor de richting die de jeugdraad uit wil gaan en werd onderschreven door het dagelijks bestuur.

We hopen op een goede samenwerking met het stadsbestuur teneinde een mooi pad te effenen waarop Tieltse kinderen en adolescenten de mogelijkheid krijgen om zich vrij te kunnen bewegen en een goede ontwikkeling / metamorfose te kunnen ondergaan.


Openbare ruimte en Groen

Mobiliteit

Huisvesting

Jeugdwerk

veiligheid

Sport

Communicatie

Jeugdwerk

We schrijven het jaar 1996, een pintje kostte 35 BEF (inderdaad, nog geen euro’s in die tijd …) en dieren waren slechts net hun spraakvermogen verloren. Hoewel de meeste baby’s van toen opgegroeid zijn tot uit de kluiten gewassen volwassenen, is het begrotingsbudget van de subsidies voor ons uitgebreid en groeiend jeugdwerk ten opzichte van 1996 niet aangepast noch geïndexeerd. Alhoewel, toen in het jaar 2003 995 000 BEF naar euro omgezet werd, rondde het stadsbestuur gul af naar 24 700 euro, een winst van zo’n 37 euro dus. Driewerf hoera!

In maart 2018 werkte de jeugdraad een voorstel voor een nieuw subsidieregeling uit. Het voorstel werd voorgedragen en goedgekeurd op de algemene vergadering. In de algemene vergaderingen van maart, april, mei en juni werd dit punt herhaalt, doch werd door het stadsbestuur niet geagendeerd ter goedkeuring voor het nieuwe werkingsjaar.

Omdat jeugdraad Tielt merkt dat er wat problemen zijn in de financiering van het jeugdwerk vragen wij:

1. Een herziening van het begrotingsbudget voor de subsidies voor jeugdwerk (jeugdverenigingen), met gepaste indexatie.

Alle verenigingen krijgen een verhoging met 20% van hun werkingssubsidies. De aanpassing wordt pas zichtbaar vanaf het boekjaar 2020. Door een herziening van de toekenning van de subsidies in 2018/19 zal er al een verschil merkbaar zijn in 2019.

strategisch meerjarenplan 2020-2025 – Actieplan: AP-27.1: De stad Tielt neemt initiatieven om het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven te ondersteunen

2. De behandeling en – na eventueel overleg – goedkeuring door de gemeenteraad van het nieuwe subsidiereglement voor plaatselijk particulier jeugdwerk, die herschreven werd door jeugdraad Tielt en reeds goedgekeurd werd door de algemene vergadering.

Voor het werkingsjaar 2019-2020 werd het nieuwe subsidiereglement voor het Tieltse jeugdwerk in gebruik genomen.

3. Het lijkt jeugdraad Tielt interessant om verder te investeren in opleidingen die jeugdwerk ondersteunen, zoals:

a. Een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de cursus Hoofdanimator (de uitbreiding om de animatorcursus).

b. Opleidingen voor gemandateerden in het verkeer en/of promotie van de veiligheid. Zie voorstel in het Jeugdbeleidsplan (pagina 24) van 2012 en 2013.

Verder wensen wij op volgende punten aandacht te vestigen:

4. Het versterken van de sociale cohesie in Tielt wenst jeugdraad Tielt aan te moedigen. Projecten als ‘Bruggenbouwers’ kunnen verder uitgebouwd en uitgebreid worden.

5. In Tielt zijn er tijdens de schoolvakanties weinig activiteiten voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Jeugdraad Tielt pleit voor meer activiteiten of een ontmoetingsplaats voor deze leeftijdsgroep tijdens de schoolvakanties.

Op het Debattle in 2018 kwam het thema jeugdwerk ook aanbod. Hieronder kan je de standpunten van de partijen nog eens bekijken.

Debattle 2018 Tielt – jeugdwerk

B. Openbare ruimte en groen

Op 13 maart 2007 werd het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Tielt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Jeugdraad Tielt zal zich niet bezighouden met het volledige GRS – dit is eerder de taak van de gemeenteraad – toch wenst de jeugdraad om enkele punten in dit handvest te laten bijstaan met citaten uit het GRS.

In de paragraaf ‘Mobiliteit’ worden verder enkele passages uit het structuurplan aangestipt. In het GRS wordt vaak een allusie gemaakt op het tekort aan groen in onze gemeente: ‘De stadskern heeft behoefte aan meer gestructureerde groeninbreng’; ‘Naast het stadsbos is er dus nog een resterende behoefte van 10 hectare bereikbaar openbaar groen.’

Veel studies toonden reeds aan dat groen in de stad belangrijk is voor de ontwikkeling van jongere, en dat het een significant positieve invloed heeft op de leefbaarheid van een stad.

Het moge duidelijk zijn dat openbare en ruimtelijke ordening een groot werkpunt is in Tielt, vandaar het wat lijvige hoofdstuk.

6. Jeugdraad Tielt eist de invoering van een Jeugdparagraaf. Zo wordt bij voorbereiding van alle openbare werken en dossiers ruimtelijke ordening een paragraaf bijgevoegd die het gevolg voor de Tieltse jeugd berekent. Dankzij de invoering van een jeugdparagraaf kunnen ook de noden van de Tieltse jeugd duidelijker worden.

7. Uit een onderzoek van de Vlaamse Overheid blijkt dat slechts 0,21% van Tielt wijkgroen is, terwijl het Vlaamse gemiddelde meer dan 20% is. In het GRS wordt vermeld dat op het grondgebied van Tielt slechts een beperkt aantal park- (en natuurgebieden) zijn. Daarom pleit jeugdraad Tielt uitdrukkelijk voor een significante uitbreiding van groene en openbare ruimtes. Dit niet enkel in de stadsrand, maar ook in de verschillende (deel)gemeentecentra.

a. Jeugdraad Tielt onderschrijft de open brief van december 2016 die door menig vereniging in Aarsele aan het stadsbestuur geschreven werd. De jeugdraad wenst deze problematiek te beklemtonen.

Via het speelweefselplan worden de groene en openbare ruimtes in kaart gebracht. Met dit overzicht kan gekeken worden waar er werk kan gemaakt worden van meer groen en op welke manier.

strategisch meerjarenplan 2020-2025 – Actie: ACT-1.2.2: De stad Tielt maakt werk van een groenplan

8. Jeugdraad Tielt vindt het belangrijk dat Stad Tielt functioneert met het Klimaatplan van 2030 in het achterhoofd.

Klimaatplan 2030

9. Jeugdraad Tielt is voorstander van een multifunctionele inrichting van openbare ruimte. De jeugdraad is van mening dat openbare ruimte opportuniteiten creëert tot het ontmoeten van mensen zoals bv. Jeugd&Volwassenen, Kind&Adolescent of Muzikant&Skater.

a. Voorbeelden tot leuke inrichting zijn atypische zitbanken waarop je kan zitten en spelen; openbare barbecues; openbare fitnesstoestellen; petanquevelden; etc. Eventueel kan het Hulstplein dienen als scène voor enkele pilootprojecten?

b. De jeugdraad pleit ook specifiek voor meer speelruimte in de openbare ruimtes. Anno 2018 betekent speelruimte niet dat op elk pleintje een duur toestel neergepoot moet worden, jeugdraad Tielt moedigt ‘back-to-the-roots’-speelterreinen aan met bijvoorbeeld losse bomen, modderpoelen en ravotplaatsen. Jeugdraad Tielt merkt een tendens op dat steeds meer informele speelruimte (kleine groenzones, braakliggende terreinen) verdwijnen of bebouwd worden en wenst dit tij te keren of de verloren gegane ruimte te compenseren.

c. Sport en Spel is erg belangrijk voor het opgroeien van een kind. Daarom pleit jeugdraad Tielt voor meer zones waar specifiek aan sport gedaan kan worden. Internationale standaardafmetingen zijn niet opportuun, veldjes van atypische grootte worden ook aangemoedigd.

d. Om de openbare ruimtes proper te houden, verdedigt de jeugdraad de invoering van voldoende vuilnisbakken met verschillende compartimenten zodat makkelijker gesorteerd kan worden.

e. Doorheen Vlaanderen zijn leuke jeugdige initiatieven te vinden. Zoals een graffitimuur waarop op gepaste wijze kunst tot expressie kan komen. Eventueel kan de Europahal (kant van het zwembad) hiervoor gebruikt worden. Een open en flexibele houding naar andere initiatieven wordt aangemoedigd.

In Tielt zijn quasi geen openbare toiletten noch drinkfonteinen te vinden, waardoor mensen vaak genoodzaakt zijn privé-infrastructuur te gebruiken of zich te ontlasten in het openbaar.

10. Jeugdraad Tielt vraagt de uitbouw van meerdere openbare toiletten, waar ook vrouwen terecht kunnen, en openbare drinkfonteinen.

“Het recreatief uitbouwen van het groene vlekkenpatroon in de stadskern van Tielt met een link naar de omgeving van de Poelberg en domein Watewy.”

GRS Tielt

Het stadsvernieuwingsproject Collegesite krijgt van de Vlaamse Regering 1,7 miljoen euro.

november 2019

11. Om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten aan te moedigen, stelt jeugdraad Tielt voor om de bestaande (en toekomstige) openbare ruimtes bekender te maken. Steunend
op bovenstaand citaat uit het GRS vragen wij:

a. De ontwikkeling van een Traag Wegennet, die de verschillende groene zones in Tielt met elkaar verbindt op een veilige manier, waar zo min mogelijk contact is met gemotoriseerd verkeer.

b. Daarnaast pleiten we voor een Speelweefselkaart die de openbare ruimtes beter ‘in kaart’ brengt.

c. Specifiek wenst de jeugdraad een betere verbinding tussen het centrum van Tielt en de groene rand (het speelbos, de Poelberg).

Het milieu is een bepalende factor voor de gezondheid van een opgroeiend kind. Natuur en een groene omgeving in de buurt zijn hier een belangrijk onderdeel van. Het GRS vermeldt dat de aanwezige open ruimte van Tielt versterkt en in stand gehouden moet worden. In het GRS wordt beschreven dat de stadskern zelf eerder arm is aan groen. De suggestie wordt gemaakt naar een meer gestructureerde groeninbreng.

12. Jeugdraad Tielt eist specifiek een significante uitbreiding en opwaardering van groene ruimtes zoals bossen, parken en (beschermde) natuurgebieden.

a. Jeugdraad Tielt is vragende partij voor de invoering van een Groenparagraaf. Bij herinrichting van straten en pleinen, of openbare werken wordt zo bepaald wat de impact is op de natuur en het milieu, zo kan hierop passend geanticipeerd worden.

b. Jeugdraad Tielt pleit ook voor de invoering van een Groennorm, naar het voorbeeld van Stad Gent. Uiteraard zijn onze ambities hoger, en streeft jeugdraad Tielt naar een Groennorm van 10m2 groen/inwoner binnen 300m.

c. De jeugdraad verwacht een gepaste compensatie voor gesneuveld groen tijdens openbare werken. Zo verwachten we een compensatie voor de bomen die gekapt werden bij de bouw van de nieuwe jeugdlokalen in Tuin de Brabandere.

Het stadsbestuur wil een groencompensatiefonds oprichten voor bomen die gekapt worden. Er wordt 600.000 euro voorzien om het stadsrandsbos en landschapspark verder te ontwikkelen.

strategisch meerjarenplan 2020-2025

13. Jeugdraad Tielt stelt een ecologisch verantwoord onderhoud van de verschillende openbare ruimtes voor.

a. Het onderhoud van speelterreinen en sportvelden dient uiteraard op geregelde tijdstippen te gebeuren. De rand van deze terreinen hoeft minder frequent aangepakt te worden en kan zo teruggegeven worden aan de natuur.

b. Speeltoestellen dienen blijvend op gepaste tijdstippen geïnspecteerd en goed onderhouden te worden.

Op het Debattle van 2018 kwam het thema openbaar groen uitgebreid aan bod.

Debattle 2018 – Openbaar groen

C. Huisvesting

Photocredits aan @michieldejaeger

Wie er de verslagen van de algemene vergaderingen uit de voorbije jaren op naleest, merkt dat er vaak gesproken wordt over de infrastructuur van de jeugdlokalen. Deuren verslijten en verwarming werkt vaak niet. Soms duurt het maanden eer verwarming hersteld wordt en worden verenigingen in tussentijd letterlijk in de kou gezet.

Daarom wenst jeugdraad Tielt volgende punten aan te halen in het handvest:

14. Jeugdraad Tielt vraagt met klem om een meerjarenplan in verband met het onderhoud en de herwaardering van de jeugdlokalen, zodat scenario’s als deze in de Peperstraat, KSA Schuiferskapelle en Watewy Tielt niet meer voorkomen. De jeugdraad vraagt speciale aandacht voor de verwarming in jeugdlokalen.

Het stadsbestuur voorziet werken aan de infrastructuur in Schuiferskapelle. Voor Watewy wordt verder gekeken met de eigenaar.

strategisch meerjarenplan 2020-2025

15. Voor de bouw van de nieuwe jeugdlokalen aan Tuin de Brabandere werd intensief en goed samengewerkt tussen de verschillende instanties. We wensen dat deze samenwerking zich verderzet in de uitwerking van de buitenaanleg bij de jeugdlokalen en het kiezen van een naam.

Door de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad werd de naam “De Kommel” voorgesteld voor de nieuwe jeugdlokalen aan het G. Maczekplein in Tielt. Samen werd ook gewerkt aan een eigen logo voor het gebouw.

Advies: De Kommel als nieuwe naam van de jeugdlokalen in Tielt

16. Voor uitwerking van een nieuw centrum in Kanegem waar ook jeugdlokalen zullen gelegen zijn wensen we wederom een goede samenwerking uit te bouwen tussen de verschillende instanties en de cultuurraad.

Het stadsbestuur voorziet een renovatie van de parochiezaal in Kanegem met op de site een nieuwbouw van jeugdlokalen. Het budget voorziet 3 miljoen euro.

strategisch meerjarenplan 2020-2025

17. Jeugdraad Tielt eist een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van de kunst- en muziekacademie.

De kunstacademie breidt uit naar de naastgelegen oude politiekantoren op de Lakenmarkt. Eerder werd al de bovenverdieping gebruikt, nu ook de vernieuwde vleugel op het gelijkvloers. Renovatiewerken kostten 255.000 euro.

Een oplossing voor de muziekacademie wordt uitgewerkt. Er wordt gekeken in de richting van de Tiltex-site aan het G. Maczekplein.

Er is een budget van 4 miljoen euro.

strategisch meerjarenplan 2020-2025

18. Het zwembad van Tielt dateert van 1973 en lijkt volgens de jeugdraad onvoldoende te voldoen aan de normen van 2018. De jeugdraad wenst dat Stad Tielt mogelijkheden bekijkt voor het installeren van kindvriendelijke infrastructuur zoals een peuter- en kleuterbadje.

Het thema huisvestiging op Debattle 2018, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Debattle 2018

D. Veiligheid

Uit onderzoek van de Vlaamse Overheid blijkt dat slechts 20% van de Tieltenaren zich ’s nachts onveilig voelt. Toch vond de jeugdraad twee werkpuntjes.

19. De stationsbuurt van Tielt is een plaats waar menig mensen zich transporteren. Jeugdraad Tielt meent dat de veiligheid van de bushaltes niet meer voldoet aan de normen van 2018. Eenvoudige oplossingen zoals zebrapaden kunnen als tijdelijke pleister op de wonde dienen.

20. Verder pleit de jeugdraad voor meer fietsenrekken en initiatieven om fietsdiefstallen tegen te gaan.

Het stadsbestuur voorziet 125.000 euro om extra bewakingscamera’s aan te kopen en te installeren om de overlast in het stadscentrum kordaat te kunnen aanpakken.

strategisch meerjarenplan 2020-2025

E. Mobiliteit

In het GRS staat dat Tielt het grootste scholencentrum uit de ruime omgeving is. In het plan wordt vermeld dat 39% van alle scholieren in Tielt uit de buurtgemeentes komen. Veel scholieren dienen dus elke dag een significante verplaatsing te maken naar en van hun school.

21. Jeugdraad Tielt eist uitdrukkelijk dat dit op een veilige en milieubewuste manier kan. Verder is sprake dat bestemmingsautoverkeer uit de kern wordt geweerd, dat er ruime stadparkings komen en een pendelbusje wordt bedacht.

In het GRS wordt gestreefd naar zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden voor de verbinding tussen de deelgemeenten. Wij onderschrijven dit en wensen vrij liggende fietspaden uit te breiden naar buurgemeentes. Specifiek halen wij volgende punten aan:

22.
a. Jeugdraad Tielt wenst een reanimatie van de fietsroute via de spoorwegbedding naar Meulebeke.

b. Jeugdraad Tielt wenst het stofvrij maken van de plannen i.v.m. een degelijk fietspad in de Neringenstraat.

Het stadsbestuur wil werk maken van de Neringenstraat (Aarsele – Kanegem) en de Deinsesteenweg (Tielt – Aarsele).

strategisch meerjarenplan 2020-2025

c. Fietspaden nadrukkelijk sneeuwvrij maken in de winter is opportuun.

23. Tielt profileert zich als scholenstad, maar busdiensten laten vaak te wensen over met overvolle en late bussen als gevolg. Jeugdraad Tielt is vragende partij voor gesprekken met De Lijn opdat busverbindingen op maat van de scholier beter uitgebouwd kunnen worden.

24. In het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen verklaarde Tielt zich niet akkoord met het ontwerp van de fietsroutes voor Tielt. Er werd echter geen eigen voorstel gedaan. Jeugdraad Tielt eist een oplossing.

fietssnelwegen.be

25. Jeugdraad Tielt wenst de invoering van een circulatieplan met het accent op niet-gemotoriseerd vervoer.

a. In het centrum van Tielt zijn nagenoeg geen fietspaden aanwezig. Dit maakt fietsen in de stad erg onveilig. Eventuele oplossingen liggen in het aanleggen van eenrichtings- en fietsstraten, het verbod op fietssuggestiestroken en het verwijderen van onveilige autoparkeerplaatsen.

b. De Jeugdraad pleit voor een verdere uitwerking van wegbewijzering voor fietsstaanplaatsen en parkeerplaatsen buiten het centrum.

We maken werk van een verkeersplan waar het STOP (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens) principe centraal staat. Dit omvat onder meer een verkeerscirculatieplan en een fietsbeleidsplan. De financiële middelen hiervoor werden voorzien in een algemeen budget voor studies. Om de algemene mobiliteit te verbeteren blijven we ijveren voor de aanleg van de zuidwestelijke tangent en dringen we aan op initiatieven voor een vlottere doorstroming op de Noorderring en Ruiseleedsesteenweg. Bij het mobiliteitsbeleid hebben we ook bijzondere aandacht voor de ontsluiting van de woonkernen via openbaar vervoer. Er wordt een extra mobiliteitsbudget van 1,2 miljoen euro voorzien.

strategisch meerjarenplan 2020-2025 – Actieplan: AP-3.1: De stad Tielt werkt een algemeen mobiliteitsbeleid uit

F. Sport

26. Tijdens de schoolvakanties is de sportdienst gesloten. Jeugdraad Tielt is vragende partij om te exploreren of opening tijdens de schoolvakanties mogelijk is.

Samen met de Dienst Sport moeten de mogelijkheden bekeken worden én moet de vraag naar activiteiten in kaart gebracht worden.

strategisch meerjarenplan 2020-2025

G. Communicatie en samenwerking

27. De Jeugdraad Tielt is vragende partij voor een betere samenwerking en communicatie tussen Stad Tielt en de jeugdraad. Het duurt soms wekenlang voor de gemeenteraad de jeugdraad van antwoord dient na het schrijven van een advies. Jeugdraad Tielt verwacht van het schepencollege het engagement dat een advies na ten hoogste 14 dagen wordt beantwoord. Ook vanuit de Jeugdraad zal getracht worden de band tussen stadsbestuur en jeugdraad te versterken teneinde beter te kunnen voldoen aan de noden van de Tieltse jeugd. Er zal tevens werk gemaakt worden van een nieuwe afsprakennota.

28. Stad Tielt communiceert vaak via sociale media. Jeugdraad Tielt bejubelt dit en vraagt een verdere uitwerking van duidelijke communicatie via online media.

Het stadsbestuur wil meer communiceren op wijk- / buurtniveau en via nieuwe media. Alle leeftijdsgroepen moeten betrokken worden via een participatietraject.

strategisch meerjarenplan 2020-2025


Met vriendelijke en jeugdige groeten,
Jeugdraad Tielt